Privacverklaring

HRDexpertise, hoofdkantoor gevestigd aan Kokspad 2, 6883 KA te Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website:www.hrdexpertise.nl
Adres:Kokspad 2, 6883 KA Velp
Telefoon:0031-644046808
Eigenaar: Mevrouw drs. FCG Janssen, te bereiken via info@hrdexpertise.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HRDexpertiseverwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor-en achternaamouder(s) en Leerling
•Geslacht
•Geboortedatumleerling
•Geboorteplaats
•Adresgegevens
•Telefoonnummerouder(s) en leerling
•E-mailadres
•IP-adres
•Locatiegegevens
•Lijst met contactgegevens van de klant via een app
•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
•Gegevens over jouw activiteiten op onze website
•Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
•Bankrekeningnummer

Bijzondereen/ofgevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hrdexpertise.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HRDexpertiseverwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•Het afhandelen van jouw betaling
•Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
•Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

HRDexpertise neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HRDexpertise) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HRDexpertisebewaart de persoonsgegevens van (oud)-klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

•Persoonsgegevens in relatie tot het afnemen van producten en/of diensten. Maximaal 7 jaar. Conform de fiscale wetgeving bewarenwij relevante persoonsgegevens (verplichting vanuit de Belastingdienst). Vervolgens verwijderen we de gegevens.

•Persoonsgegevens in relatie tot leerproblemen en leerstijlen van de leerling. Maximaal 7 jaar. De bewaartermijn van zeven jaar is nodig om klant ook op latere leeftijd tijdens vervolgstudies van dienst te kunnen zijn. Na 7 jaar verwijderen we automatisch deze gegevens.

•Persoonsgegevens die niet onder bovenstaande vallen (bijvoorbeeld wanneer je enkel op een nieuwsbrief geabonneerd was). Maximaal 1 jaar. Binnen een jaar na hetlaatste gebruik van de persoonsgegevens verwijderen wij deze uit onze systemen

Delen van persoonsgegevens met derden

HRDexpertiseverkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HRDexpertiseblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies,of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

HRDexpertisegebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HRDexpertisegebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HRDexpertise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hrdexpertise.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . HRDexpertisewil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HRDexpertiseneemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hrdexpertise.nl.

Grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Voor HRDexpertisedoen we dit op basis van onderstaande grondslagen:

De zes wettelijke grondslagen zijn:

•Toestemming:De klantheeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

•Overeenkomst:De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

•Wettelijkeverplichting:De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Over mij

Floortje Janssen

+31 (0)6-44046808

info@hrdexpertise.nl

Contact

Heb je een vraag of wil je aan de slag? Vul dan vrijblijvend de volgende gegevens in. HRDexpertise neemt binnen twee werkdagen contact met je op.